21.07.2022

Почистващи продукти като белина, спрейове за фурна, течни капсули за пране и почистващи препарати за тоалетни са химикали. Такива са също различните бои, лепила, масла, пестициди и лекарства.

Повечето от химикалите, които използвате вкъщи, не са опасни при правилна употреба. Някои химикали, обаче, се нуждаят от по-внимателно боравене от други.

Често, опаковките на някои химикали са особено привлекателни за децата или могат да бъдат объркани като храна или напитка, ако не се съхраняват в оригиналните си контейнери и безопасно.

Етикетите могат да ви помогнат да идентифицирате по-опасните химикали, да ви кажат какви са опасностите и да ви посъветват как да ги използвате безопасно.

Едно от най-важните правила, разбира се, е да съхранявате препаратите на места, недостъпни за деца и домашни любимци – на горни рафтове или заключени шкафове.

А по време на и след употреба:

  • Приберете отново препаратите на недостъпно място.
  • След употреба, затворете препарата и го оставете настрана, за да не вдишвате от него.
  • Не смесвайте различни препарати и химикали. Това може да доведе до неочаквани химични реакции. Смесването на киселини с белина води до отделяне на опасни токсични газове.
  • Съхранявайте препаратите в оригиналните им опаковки.
  • Не поставяйте препаратите близо до храна или съдове за храни и напитки.
  • Преди употреба, винаги преглеждайте инструкциите на опаковката.

По възможност, избирайте препарати, които не са опасни за употреба при наличие на малки деца и/или домашни любимци в дома.

Избирайте препарати, чийто капачки са с допълнителни предпазни механизми срещу случайно отваряне на опаковката.

Върху опаковките са отпечатани символи, които указват дали и какви свойства имат даденият препарат. Можете да разгледате значението на символите в отдолу.

Какво означава?
Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.

Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или нараняване.

 

Препоръки за безопасност
Пазете от слънчева светлина.
Носете студоизолиращи ръкавици/щит за лице/предпазни очила.
Незабавно потърсете медицински съвет/помощ при необходимост.

Какво означава?
Нестабилен експлозив
Взривоопасно; опасност от масова експлозия
Взривоопасно; Сериозна опасност от разпръскване.
Взривоопасно; опасност от пожар, експлозия или
разпръскване.
Може маса да експлодира в пожар.

 

Препоръки за безопасност
Прочетете специалните инструкции преди употреба.
Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
Пазете от топлина/искри/открит пламък/горещи повърхности. - Пушенето забранено.
Носете защитни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазни средства за лице.
Използвайте лични предпазни средства според изискванията.
Риск от експлозия в случай на пожар.

Какво означава това?

Може да предизвика или усили пожар; окислител.
Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител.

 

Препоръки за безопасност

Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.
Тютюнопушенето забранено.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Незабавно облейте замърсеното облекло и кожата обилно с вода, преди да свалите дрехите.

Какво означава това?

Изключително запалим газ.
Запалим газ.
Изключително запалим аерозол.
Запалим аерозол.
Силно запалими течност и пари.
Запалими течност и пари.
Запалимо твърдо вещество

 

Препоръки за безопасност

Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности.
Тютюнопушенето забранено.
Съдът да се съхранява плътно затворен.
Да се държи на хладно.
Да се пази от пряка слънчева светлина

Какво означава това?

Може да бъде корозивно за металите.
Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

 

Препоръки за безопасност

Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Да се измие.....старателно след употреба.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Да се съхранява под ключ.
Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Какво означава това?

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Може да причини алергична кожна реакция.
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Предизвиква дразнене на кожата.
Вреден при поглъщане.
Вреден при контакт с кожата.
Вреден при вдишване.
Уврежда общественото здраве и околната среда чрез унищожаване на озона в горните слоеве на атмосферата

 

Препоръки за безопасност

Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Да се използва само на открито или на добре проветриво място.
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
При поглъщане: При неразположение незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода.
При контакт с очите: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте с промиването.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Какво означава това?

Смъртоносен при поглъщане.
Смъртоносен при контакт с кожата.
Смъртоносен при вдишване.
Токсичен: При поглъщане.
Токсичен при контакт с кожата.
Токсичен при вдишване.

 

Препоръки за безопасност

Да се измие... старателно след употреба.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Изплакнете устата.
Да се съхранява в затворен съд.
Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.
Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
При контакт с кожата: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода.
Незабавно свалете цялото замърсено облекло.
Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.
Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Да се използва само на открито или на добре проветриво място
Носете респираторни предпазни средства
При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
Да се съхранява под ключ.

Какво означава това?

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Причинява увреждане на органите.
Може да причини увреждане на органите.
Може да увреди оплодителната способност или плода.
Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода
Може да причини рак.
Предполага се, че причинява рак.
Може да причини генетични дефекти.
Предполага се, че причинява генетични дефекти.
Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване.

Препоръки за безопасност

При поглъщане: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
НЕ предизвиквайте повръщане.
Да се съхранява под ключ.
Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
Да се измие старателно след употреба.
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
При неразположение потърсете медицински съвет/помощ.
При експозиция: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
Преди употреба се снабдете със специални инструкции.
Не използвайте преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.
Използвайте предписаните лични предпазни средства.
При явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ.
Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
В случай на лоша вентилация носете респираторни предпазни средства.
При вдишване: При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Какво означава това?

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.Препоръки за безопасност

Да се избягва изпускане в околната среда.
Съберете разлятото.

Когато върху опаковката е посочено, че тя може да бъде рециклирана, изхвърлете я на указаното място.

Вашият коментар

X